Algemene Voorwaarden

Bold in Media

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Bold in Media gesloten overeenkomsten. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Bold in Media is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande overeenkomst.


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes van Bold in Media zijn dertig (30) dagen vanaf de verzendingsdatum geldig. Offertes kunnen wijzigen door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er mee instemt dat Bold in Media start met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of de door Bold in Media geregistreerde uren als overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Bold in Media pas nadat deze schriftelijk door Bold in Media zijn bevestigd.
 3. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Bold in Media wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient de opdrachtgever Bold in Media, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bold in Media zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien de opdracht strekt tot het ontwerp en/of vervaardigen van een website, zal Bold in Media ervoor zorgdragen dat de website wordt opgeleverd conform de op dat moment geldende en algemeen aanvaarde technieken. Bold in Media kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor wijzigingen in de techniek na datum oplevering.
 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Bold in Media mogelijk te maken. Als Bold in Media door het niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de door Bold in Media gehanteerde honorariumtarieven.
 3. Tenzij anders is overeengekomen behoren niet tot de opdracht van Bold in Media:
  1. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
  2. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.
 4. De door Bold in Media opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking. Bold in Media zal alles doen om zich hieraan te houden, maar kan geen verantwoording nemen voor kosten die voortvloeien uit het niet halen van de overeengekomen planning, om welke reden dan ook.
 5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stelt Bold in Media de opdrachtgever in de gelegenheid een laatste proef te controleren en goed te keuren. Achteraf geconstateerde fouten, die ook al in deze goedgekeurde eindproef voorkwamen, kunnen niet op Bold in Media verhaald worden.
 6. Geprint materiaal van Bold in Media dient slechts ter indicatie van de kleuren. Wenst de opdrachtgever de exacte kleuren te zien, dan dient de opdrachtgever dat zelf tijdig aan te geven, zodat een drukproef gemaakt kan worden. De kosten hiervan zijn exclusief de offerte en worden in rekening gebracht.
 7. Ter voorbereiding van drukwerk met een dermate hoge oplage of investering laat Bold in Media vooraf een drukproef maken. Kosten hiervoor zijn voor rekening van opdrachtgever. Drukproeven dienen te allen tijde goedgekeurd te worden door opdrachtgever en Bold in Media. Indien opdrachtgever besluit geen drukproef te laten maken dan is het risico en eventuele schade voor rekening van opdrachtgever.
 8. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Bold in Media te worden meegedeeld.
 9. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Bold in Media jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


Artikel 4. Inschakelen van derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bold in Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Indien Bold in Media op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Bold in Media namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
 3. Indien Bold in Media, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan derden geeft, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Bold in Media de in artikel 3.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
 4. Indien bij de uitvoering van de opdracht Bold in Media volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.


Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten die bij het aangaan van de overeenkomst bij Bold in Media berusten, blijven bij Bold in Media.
 2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan Bold in Media.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de door Bold in Media tot stand gebrachte digitale bestanden, illustraties en foto’s eigendom van Bold in Media, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Bold in Media veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
 5. Bold in Media verleent de opdrachtgever het recht om de in dit artikel bedoelde resultaten gedurende de overeenkomst te gebruiken voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.
 6. Bold in Media heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te signeren of te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Bold in Media zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.


Artikel 6. Vergoeding en Betaling

 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Heeft Bold in Media na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling ontvangen, dan is de opdrachtgever in verzuim en een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Bold in Media gemaakte kosten in verband met te late betaling, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 120 euro.
 2. Indien de opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Bold in Media hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 3. Bold in Media heeft het recht haar honorarium maandelijks of in gedeelten in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 4. De opdrachtgever verricht de aan Bold in Media verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie.
 5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken.


Artikel 7. Beëindiging en wijziging van de Overeenkomst

 1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. Een wijziging of opzegging van de overeenkomst wordt pas van kracht nadat Bold in Media deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Indien de overeenkomst door Bold in Media wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 4. De schadevergoeding, zoals hierboven genoemd, omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Bold in Media op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterend deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 5. Zowel Bold in Media als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.
 6. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 7. Wanneer de werkzaamheden van Bold in Media bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door de opdrachtgever middels schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste twee maanden.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Bold in Media is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid. Schade kan verhaald worden over het tot dan toe gefactureerde bedrag met een maximum van €10.000,-. De schade wordt berekend vanaf het moment van het incident, niet wanneer het gemeld is. Onder directe schade wordt alleen verstaan:
  1. zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
  2. redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de overeenkomst;
  3. redelijkerwijs door de opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de overeenkomst;
  4. redelijkerwijs gemaakte kosten die de opdrachtgever moet maken om de prestatie van Bold in Media te laten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. Bold in Media is niet aansprakelijk voor:
  1. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
  2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens /materialen;
  3. fouten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
  4. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of product, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel het in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
  6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of product, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest;
  7. fouten of problemen als gevolg van de externe provider waar de eventuele hosting wordt verzorgd;
  8. problemen als gevolg van het hacken van uw website of server ruimte
  9. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde product door anderen dan Bold in Media.
  10. schade wegens verlies van zakelijke en/of andere gegevens, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie, en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade;
 3. Het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.


Artikel 9. Vrijwaringen

 1. Bold in Media garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Bold in Media voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Bold in Media voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 4. Indien opdrachtgever aan Bold in Media informatiedragers, digitale databestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 10. Overige bepalingen

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Bold in Media aan een derde over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.
 3. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bold in Media gevestigd is.